Danuta Gillner - zajęcia

Danuta Gillner
 

Dr hab. inż. Danuta Gillner

PROWADZONE ZAJĘCIA

 

 

Wykład i Seminarium "Chemical Technology"
Kierunek: Makrokierunek
Semestr: VI

 

Tematyka: Program wykładów obejmuje podstawowe procesy przemysłowej syntezy organicznej takie jak: utlenianie, uwodornienie-odwodornienie, alkilowanie, chlorowcowania, sulfonowanie, nitrowanie, estryfikacja, aminowanie i amonoliza. Wymienione procesy omawiane są na praktycznych rozwiązaniach stosowanych w praktyce przemysłowej. Treści programowe powiązane są z podstawami teoretycznymi tych procesów, termodynamiką i kinetyką, systemami reaktorów, zastosowaniem katalizy heterogenicznej i homogenicznej. Ponadto wykład obejmuje informacje o przewidywanych kierunkach rozwoju przemysłu syntez organicznych uwzględniających aspekty ekologiczne i ekonomiczne.

Zalecana literatura

 • K. Weissermel, H.-J. Arpe "Industrial Organic Chemistry", Fourth Ed., Wiley-VCH GmbH&Co. KgaA, Weinheim, 2003
 • A.Chauvel, G. Lefebvre "Petrochemical Processes; Technical and economic characteristics", Institut Français du Pétrole Publications, TECHNIP, Paris, 1989
 • Ullmann '' s "Encyclopedia of Industrial Chemistry", Fifth Ed., Wiley-VCH GmbH, Weinheim, 1995
 • Kirk-Othmer''s "Encyclopedia of Chemical Technology"
 • Chemical and Engineering News (ACS, weekly)
 • E. Grzywa, J. Molenda "Technologia Podstawowych syntez organicznych" t I i II, WNT, 2000
Zaliczenie
 • kolokwium z ćwiczeń
 • egzamin końcowy
Wykład:"Ochrona Patentowa i Prawa Autorskie"
Kierunek: przedmiot wybieralny
Semestr: VIII

 

Tematyka: Program wykładu obejmuje zagadnienia z zakresu prawa patentowego, prawa znaków towarowych, własności przemysłowej oraz praw autorskich. Wymienione problemy omawiane są zarówno w oparciu o polskie jak i międzynarodowe przepisy prawne. W ramach zajęć studenci poznają zasady patentowania, pisania i zgłaszania patentów, jak również metody przeszukiwania patentowych baz danych.

Zalecana literatura
 • T. Fijałkowski, "Prawo własności przemysłowej, prawa autorskie i prawa pokrewne", Wydawnoctwo Hanka, Warszawa 2001.
 • http://www.uprp.pl
Zaliczenie
 • opracowanie i wygłoszenie referatu z zakresu prawa autorskiego i prawa patentowego
 • obecność na wykładach
Wykład: "Technologia Chemiczna - Procesy"
Kierunek: Technologia chemiczna
Semestr: VI

 

Tematyka: Procesy estryfikacji i syntezy barwników

Zalecana literatura
 • K. Weissermel, H.-J. Arpe, "Industrial Organic Chemistry", Fourth Ed., Wiley-VCH GmbH&Co. KgaA, Weinheim, 2003;
 • Ullmann''s "Encyclopedia of Industrial Chemistry", Fifth Ed., Wiley-VCH GmbH, Weinheim, 1995
 • Kirk-Othmer''s "Encyclopedia of Chemical Technology"
 • "Chemical and Engineering News" (ACS, weekly)
 • E. Grzywa, J. Molenda "Technologia Podstawowych syntez organicznych" t I i II, WNT, 2000
 • W. Malinka, "Zarys chemii kosmetycznej", Volumed, Wrocław, 1999
Zaliczenie
 • egzamin końcowy
Wykład: "Fine Chemicals"
Kierunek: Makrokierunek
Semestr: IX

 

Tematyka:

 • overwiew lectures: what are fine chemicals; environmental factor; product life cycle; registration;
 • developing processes: molecular discovery; route selection; process development; sitting/design/production;
 • examples of fine chemicals development and production.
Zalecana literatura
Zaliczenie
Seminarium i Laboratorium: "Fine Chemicals"
Kierunek: Makrokierunek
Semestr: IX

 

Tematyka:

 • examples of fine chemicals production:
  • initiators of free radical processes - synthesis and application,
  • dyes - different methods of synthesis; application;
  • cosmetics - fragrants; creams; other,
  • other - for example plasticizers,
 • examples of fine chemicals synthesis under phase transfer catalysis conditions,
 • ionic liquids in the synthesis of fine chemicals
Zalecana literatura
Zaliczenie
Wykład: "Process safety and waste management"
Kierunek: Makrokierunek
Semestr: ....

 

Tematyka:Waste Management (especialy chemical waste):

 • Polish and EU legislation
 • Definitions (waste, hazardous waste, etc.)
 • Waste Classification
 • Characteristics
 • Requirements for Generators of Hazardous Waste
 • Waste Collection
 • Packaging
 • Storage
 • Restrictions on Waste
 • Shipping Waste
 • Waste Disposal
Zalecana literatura
Zaliczenie
Laboratorium: "Lekka Synteza Organiczna"
Kierunek: Technologia chemiczna, Inżynieria chemiczna i procesowa
Semestr: VIII

 

Tematyka:

Program laboratorium obejmuje:

 • zajęcia z zakresu barwników:
  • wykład wprowadzający;
  • laboratorium - synteza barwników z grupy azowych i ksantenowych;
  • laboratorium - wybarwianie włókien naturalnych i syntetycznych otrzymanymi barwnikami oraz barwnikami handlowymi;
 • zajęcia z zakresu środków zapachowych:
  • wykład wprowadzający;
  • laboratorium - sporządzanie kompozycji zapachowych;
  • laboratorium - preparaty chemii gospodarczej i kosmetyki;
 • zajęcia z zakresu chemii kosmetyków i chemii leków:
  • wykład wprowadzający;
  • laboratorium - kosmetyki z grupy pielęgnacyjnych typu emulsji O/W i W/O;
  • seminarium - chemia leków.
Zalecana literatura
 • A. Vogel, "Preparatyka organiczna", WNT, Warszawa, 1984
 • B. J. Stiepanow, "Podstawy chemii i technologii barwników organicznych", WNT, Warszawa 1980
 • J. Kulesza, J. Góra, A. Tyczkowski, "Chemia i technologia związków zapachowych", Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa, 1961
 • W. Malinka, "Zarys chemii kosmetycznej", Volumed, Wrocław, 1999
Zaliczenie
 • wykonanie odpowiednich preparatów,
 • sprawozdania,
 • referat obejmujący zagadnienia z zakresu Lekkiej Syntezy Organicznej.
Laboratorium: "Procesy Przemysłowej Syntezy Organicznej"
Kierunek: Technologia chemiczna
Semestr: VIII

 

Tematyka:Synteza ftalanów

Zalecana literatura
 • Instrukcja do ćwiczeń
 • Ullmann''s "Encyclopedia of Industrial Chemistry", Fifth Ed., Wiley-VCH GmbH, Weinheim, 1995
 • Kirk-Othmer''s "Encyclopedia of Chemical Technology"
 • E. Grzywa, J. Molenda "Technologia Podstawowych syntez organicznych" t I i II, WNT, 2000
Zaliczenie
 • kolokwium ustne na początku zajęć
 • wykonanie ćwiczenia
 • sprawozdanie

 

WSPÓŁPRACA NAUKOWA